Your search results

La comunitat de propietaris: instància de resolució de conflictes

Posted by Domus on 10/08/2017
| 0

Els veïns per organitzar-se necessiten espais per tractar conflictes i arribar a acords comuns, tot han de poder opinar sobre els assumptes referents a la comunitat i dirimir els problemes que sorgeixin. A Espanya, aquesta instància la cobreix la comunitat de propietaris.

Quan sorgeixen conflictes o diferències el més recomanable és acudir a la comunitat de propietaris, els seus integrants hauran de respondre davant tots els requeriments que plantegin els veïns, així com els suggeriments. A continuació podràs llegir una ressenya de què és una comunitat de propietaris i quins són les seves funcions.

Què és?

La comunitat de propietaris és una institució que es constitueix a cada edifici i que està en capacitat de representar a tots els propietaris que en ella habiten. La normativa legal que empara a aquesta institució és la Llei de Propietat Horitzontal.

Generalment, una comunitat de propietaris està conformada per un president, un vicepresident, tresorer i vocals.

Com funciona?

Comprendre el funcionament d’una comunitat de propietaris és simple. Amb freqüència, es convoquen reunions per tractar els temes importants per als veïns i allí els propietaris són convidats a exposar les seves propostes a tots els integrants de la comunitat. En aquestes sessions es prenen decisions importants, generalment per acord de la majoria dels presents.

Quan acudir a ella?

Els integrants de la comunitat de propietaris estan al servei d’aquests, en ser càrrecs electes la seva voluntat, es deuen a ells. Per aquest motiu, la comunitat de propietaris està en capacitat de dictar reglaments interns de convivència. A més, els membres de la comunitat de propietaris estan en capacitat de citar a les parts involucrades en conflicte entre propietaris i guiar-los en el camí cap a la resolució del mateix.

És important aclarir que els problemes que pot solucionar la comunitat de propietaris no es restringeixen a disputes entre veïns. Les reparacions, sol·licituds d’alguns propietaris, contribucions, entre altres qüestions són també considerades per la comunitat de propietaris i està dins de la seva competència decidir sobre aquests temes.