Your search results

Condicions legals

MYRENAX S.L amb NIF B-65048209, certifica que les dades personals dels usuaris recollides a aquesta página web es consideren de caràcter confidencial i no podran ser cedides a tercers. Es garanteixen els drets a la privacitat dels usuaris, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades de carácter personal facilitades a MYRENAX, S.L s’inclouran a un fitxer de dades personals. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades dels clients necessàries per desenvolupar l’objecte social de promoció inmobiliària. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de MYRENAX S.L, que ostenta la condició de responsable del tractament dirigint escrit en tal sentido a la sigüent adreça postal: Rambla d’Egara, nº 164 de Terrassa.